۱-۱-بیانمسأله ۳

 

۱-۲-سؤالاتپژوهش ۸

 

۱-۲-۱- سؤالاتاصلی ۸

 

۱-۲-۲- سؤالاتفرعی : ۹

 

۱-۳- اهمیّتوضرورتپژوهش ۱۰

 

۱-۴- اهدافپژوهش ۱۳

 

۱-۵- فرضیههایپژوهش ۱۴

 

۱-۶- روشتحقیق ۱۵

 

: ۳

 

طرحمطلب ۱۹

 

۲-۱-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی ۲۰

 

۲-۱-۱- تعهّد ۲۰

 

۲-۱-۱-۱-تعریفتعهد ۲۰

 

۲-۱-۱-۲- ارکانتعهد ۲۲

 

۲-۱-۱-۳-اوصافتعهد ۲۴

 

۲-۱-۱-۴- منابعتعهد ۲۵

 

۲-۱-۱-۴-۱-منابعتعهددرقوانین ۲۵

 

۲-۱-۱-۴-۲- منابعتعهددرنظریاتحقوقی ۲۸

 

۲-۱-۱-۴-۲-۱- نظریهتعهداتقانونیوقراردادی ۲۹

 

۲-۱-۱-۴-۲-۲- نظریهدموگ (تقسیمبرمبناینقشاراده) ۳۰

 

۲-۱-۱-۴-۲-۳- تقسیممنابعتعهدبهاعمالحقوقیووقایعحقوقی ۳۱

 

۲-۱-۱-۴-۲-۴- نتیجهوانتخابنظریهبرتر ۳۲

 

۲-۱-۲- آزادیقراردادی ۳۵

 

۲-۱-۲-۱- تبییناصلآزادیقراردادی ۳۵

 

۲-۱-۲-۲- محدودهاصلآزادیقراردادی ۳۶

 

۲-۱-۲-۳- موانعاصلآزادیقراردادی ۳۹

 

۲-۱-۲-۳-۱- قانون ۳۹

 

۲-۱-۲-۳-۲- ‌نظم‌عمومی ۴۱

 

۲-۱-۲-۳-۳- اخلاقحسنه ۴۲

 

۲-۱-۳- دورهقراردادی ۴۳

 

۲-۱-۴- مسئولیتقراردادی ۴۴

 

۲-۱-۵- ضرر ۴۵

 

۲-۲-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی ۴۷

 

۲-۲-۱- دورهپیشقراردادی ۴۸

 

۲-۲-۱-۱- تعریفدورهپیشقراردادی ۴۸

 

۲-۲-۱-۲- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی ۵۱

 

۲-۲-۲- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی ۵۲

 

۲-۲-۲-۱- تعریفنظریه ۵۲

 

۲-۲-۲-۲- مبانینظریه ۵۵

 

۲-۲-۲-۲-۱- آزادیقراردادی ۵۵

 

۲-۲-۲-۲-۲- نظریهاخطاربهخریدار ۵۶

 

۲-۲-۳- مسئولیّتپیشقراردادی ۵۷

 

۲-۲-۴- ارتباطدردورهپیشقراردادی ۵۸

 

۲-۲-۴-۱- گفتگوهایمقدّماتی ۵۸

 

۲-۲-۴-۲- مذاکراتپیشقراردادی ۵۹

 

: ۱۹

 

طرحمطلب ۶۳

 

۳-۱- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی ۶۴

 

۳-۱-۱- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن ۶۴

 

۳-۱-۱-۱- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی ۶۵

 

۳-۱-۱-۲- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی ۶۶

 

۳-۱-۱-۳- نتایجآزادیپیشقراردادی ۶۷

 

۳-۱-۱-۴- محدودهآزادیپیشقراردادی ۶۸

 

۳-۱-۲- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن ۶۹

 

۳-۲- تعهّداتپیشقراردادی ۷۱

 

۳-۲-۱- تعهّدبهداشتنحسننیّت ۷۱

 

۳-۲-۲- تعهّدبهامانتداری (رازداری) وعدمافشایاطّلاعاتمحرمانه ۷۴

 

۳-۲-۳- تعهّدبهمراقبت ۷۶

 

۳-۲-۴- تعهّدبهصداقت ۷۷

 

۳-۲-۵- تعهّدبهشفّافیّت ۷۸

 

۳-۲-۶- تعهّدبهگفتگویانحصاری ۸۰

 

۳-۲-۷- تعهّدبهداشتنجدیّت ۸۲

 

۳-۲-۸- تعهّدبههمکاریمتقابل ۸۴

 

۳-۲-۹- تعهّدبهاطّلاعرسانی ۸۵

 

۳-۲-۱۰- تعهداتپیشقراردادیدرحقوقخارجی ۸۸

 

۳-۳- مصادیقتوافقاتپیشقراردادی ۹۳

 

۳-۳-۱- قولنامه ۹۳

 

۳-۳-۲- نامزدیدرعقدنکاح ۹۵

 

۳-۳-۳- بررسیکالاپیشازخرید ۹۶

 

۳-۳-۴- توافقاتمقدّماتیپیشازعقد ۹۸

 

: ۶۳

 

طرحمطلب ۱۰۳

 

۴-۱- اجرایتعهّداتپیشقراردادی ۱۰۴

 

۴-۱-۱- مفهومومبنایاجرایتعهّد ۱۰۴

 

۴-۱-۲- اجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازتوافقنهایی ۱۰۶

 

۴-۱-۲-۱- اجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی ۱۰۷

 

۴-۱-۲-۲- اجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی ۱۰۹

 

۴-۱-۲-۲-۱- تعهّداتحقوقیوقانونی ۱۰۹

 

۴-۱-۲-۲-۲- تعهّداتطبیعیواخلاقی ۱۱۲

 

۴-۱-۳- اجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازتوافقنهایی ۱۱۳

 

۴-۲- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادی ۱۱۵

 

۴-۲-۱- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازرسیدنبهتوافقنهایی ۱۱۶

 

۴-۲-۱-۱- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی ۱۱۶

 

۴-۲-۱-۲- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی ۱۱۹

 

۴-۲-۲- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازرسیدنبهتوافقنهایی ۱۲۲

 

۴-۳- مسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۶

 

۴-۳-۱- مفهوممسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۷

 

۴-۳-۲- ماهیّتمسئولیّتپیشقراردادی ۱۲۹

 

۴-۳-۳- مبانیمسئولیّتپیشقراردادی ۱۳۱

 

۴-۴- رسیدگیبهاختلافاتدورهپیشقراردادی ۱۳۵

 

۴-۴-۱- مرجعرسیدگیکنندهبهاختلافاتپیشقراردادی ۱۳۵

 

۴-۴-۲- نحوهرسیدگیبهاختلافاتپیشقراردادی ۱۳۷

 

نتیجه‌گیری ۱۴۳

 

پیشنهادات ۱۴۷

 

۱۵۳

 

مقدّمه

 

دوره پیش قراردادی[۱] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می‌باشد که ‌متاسفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه‌های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آن ها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی[۲] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت[۳] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می‌شوند. حقوق ‌دانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاصشده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.

 

همچنین در بحث تفسیر قراردادها، ‌در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آن ها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آن ها مسئولیت قراردادی[۴] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می‌باشند که نقض آن ها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی[۵]می‌گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می‌باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می‌گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می‌باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...